Verschillende doeleinden kunnen zijn;

Het verbeteren van de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind.

Het eigen handelen van de pedagogisch medewerker heeft grote invloed op het gedrag van het kind. Door het zien van de gemaakte opnames leert de pedagogisch medewerker om kritisch naar zichzelf te kijken. De pedagogisch medewerker kan zijn/haar handelen daardoor aanpassen aan wat het kind echt nodig heeft en zal leren om een kindvolgende houding aan te nemen.

Het verbeteren van de interactie tussen de pedagogisch medewerker en de groep.

Bij deze vorm van coaching ligt de nadruk op de interactie tussen de pedagogisch medewerker en een groep kinderen. De leervraag is meer gericht op het handelen in een groepsproces. Ik film en analyseer hoe groepsactiviteiten -en interacties verlopen en hoe de pedagogisch medewerker de groep begeleidt.

Het vroeg signaleren van opvallend gedrag bij kinderen.

Als pedagogisch beeldcoach heb ik een scherp oog voor het signaleren van opvallend gedrag. Het is belangrijk dat opvallend gedrag van een kind tijdig wordt opgemerkt zodat een kind de juiste begeleiding kan krijgen. Videobeelden en observaties kunnen hierbij helpen.

Het versterken van de teamsamenwerking.

Hierbij is de coaching gericht op de samenwerking en communicatie tussen directe collega's. Ik bekijk en bepreek de beelden samen met alle collega's. Als zij zich verbonden voelen met elkaar zal dat bijdragen aan betere samenwerking, meer uitwisselen van ideeën, meer vertrouwen en innovatie. Onderwerpen die we zouden kunnen aankaarten zijn: taakverdeling, groepsregels- en rituelen, efficiënt werken en de uitvoering van het pedagogisch beleid.

Het doorbreken van patronen.

Door jarenlange ervaring op dezelfde groep met dezelfde collega’s kunnen pedagogisch medewerkers soms vastzitten in oude patronen. Alles loopt naar hun idee waarschijnlijk prima en soepel, maar soms kan het toch goed zijn een frisse blik te werpen op werkzaamheden. Met behulp van de videobeelden kunnen oogkleppen afvallen en nieuwe inzichten verkregen worden.